Energideklaration

Få hjälp med din energideklaration i Göteborg, Stockholm, Malmö & andra städer. Vi samarbetar med certifierade energiexperter i större delen av landet.

Hem » Energitjänster » Energideklaration

Certifierade energiexperter

Professionell energideklaration

Våra certifierade energiexperter ser till att energibesiktning genomförs på plats och rapporterar till Boverket och er. Hur lång tid energibesiktningen tar beror på fastighetens storlek. Priset beror även det på fastighetens storlek och byggnadstekniska systemets komplexitet. Deklarationen ska vara en enkel process för er. Klicka här för att fylla i offertformuläret och ha all dokumentation enligt vår checklista redo när en av våra energiexperter anländer.

Vi gör din energideklaration!

En vägledning för energimedvetenhet och hållbarhet

Välkommen till vår professionella guide om energideklaration. Energideklarationen är ett viktigt verktyg för att främja energimedvetenhet och hållbarhet och är i grunden en lag för att öka energimedvetandet hos såväl fastighetsägare som hyresgäster och husköpare. I denna artikel kommer vi att förklara vad det är, varför den är viktig och hur den kan gynna både fastighetsägare och samhället som helhet. Vi kommer också att ge några praktiska tips för att förstå och tolka typer av energideklarationer.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som beskriver energiprestanda och energieffektivitet för en byggnad. Den ger en bedömning av hur energieffektiv byggnaden är och ger rekommendationer om åtgärder för att förbättra energiprestandan. Energideklarationen upprättas av en certifierad energiexpert som besöker byggnaden och gör en bedömning av energianvändningen vid normaltbrukande samt föreslår åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Energideklarationen är giltig i tio år.

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • Den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp.
  • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
  • Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana.
  • Byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

I deklarationen anges en energiklass för byggnaden.
Denna baseras på byggnadens energiprestanda jämfört med tillåten energiprestanda för en ny byggnad. Som exempel kan nämnas att energiklassen för en byggnad som uppfyller kraven för en ny byggnad är klass C.

Boverket om energideklarationer

Varför är energideklarationer viktiga?

Energideklarationer är viktiga av flera skäl, förutom att det är ett lagkrav.

För det första ger den fastighetsägare och köpare av ett hus, överblick över byggnadens energiprestanda och vad man kan göra för att förbättra energiprestandan. Detta kan vara användbart vid köp och försäljning av fastigheter samt vid beslut om renoveringar.

För det andra främjar deklarationer medvetenhet om energiförbrukning. Genom att visa den faktiska energiförbrukningen vid normalt brukande och föreslå lämpliga förbättringsåtgärder kan det leda till minskade energikostnader och en mer hållbar användning av resurser samt därmed också bidra till mindre klimatpåverkan.

Fördelar för fastighetsägare

Energideklarationer vara till nytta på flera sätt. Främst för att den ger en indikation på fastighetens energiprestanda, vilket kan vara en konkurrensfördel vid försäljning eller uthyrning. Byggnader med hög energieffektivitet kan attrahera potentiella köpare eller hyresgäster som söker långsiktiga besparingar och minskad miljöpåverkan. För det andra kan det hjälpa fastighetsägare att identifiera möjligheter till energibesparingar och kostnadsminskningar. Genom att implementera rekommenderade åtgärder kan fastighetsägare minska energiförbrukningen och därmed sänka driftskostnaderna och därmed höja värdet på byggnaden.

Energiklass & åtgärdsförslag viktigast

Efter att vår energiexpert samlat in allt underlag och utfört energibesiktningen upprättar hen energideklarationen som sedan registreras hos Boverket. Samtidigt skickar vi en kopia till dig som äger fastigheten.

De två viktigaste punkterna i energideklarationen är nämligen byggnadens energiklass och energiexpertens åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag: Energiexperten ska alltid ange åtgärdsförslag om det är möjligt med hänsyn till byggnadens förutsättningar. Åtgärdsförslagen syftar till att vara energieffektiva åtgärder som minskar energianvändningen och därmed är bättre mot miljön.

Energiklass: Energiklassen är en skala från A till G, där A har högsta energiklass och G den lägsta. Denna märkning togs fram och infördes av Boverket för att tydligt klargöra hur en byggnad presterar energimässigt (energiprestanda). Skalan är uppskattad för er som ska jämföra fastigheter med varandra på ett lättbegripligt plan.

Förståelse och tolkning av energideklarationer

För att förstå och tolka energideklarationer behöver man vara medveten om några viktiga begrepp. Byggnader delas upp i olika energiklassen, som indikerar hur energieffektiv en byggnad är på en skala från A till G, där A står för högsta effektivitet. Energiklass C motsvarar BBR:s nybyggnadskrav.

Åtgärdsförslag som energiexperten lämnat finns på de senare sidorna i deklarationen och kan ge en indikation på hur snabbt en åtgärd betalar sig. Ett annat viktigt begrepp är energianvändning per kvadratmeter (kWh/m²), som visar hur mycket energi en byggnad förbrukar per kvadratmeter yta. Detta värde kan vara användbart för att bedöma den faktiska energiförbrukningen och jämföra med andra byggnader.

Energideklaration

AEnergiprestanda är mindre eller lika med 50 procent av kravet för en ny byggnad.AEnergiprestanda är mindre eller lika med 50 procent av kravet för en ny byggnad.

EnergiklassEnergiprestanda
AEnergiprestanda är mindre eller lika med 50 procent av kravet för en ny byggnad.
BEnergiprestanda är 51-75 procent av kravet för en ny byggnad.
CEnergiprestanda är 76-100 procent av kravet för en ny byggnad.
DEnergiprestanda är 101-135 procent av kravet för en ny byggnad.
EEnergiprestanda är 136-180 procent av kravet för en ny byggnad.
FEnergiprestanda är 181-235 procent av kravet för en ny byggnad.
GEnergiprestanda är mer än 235 procent av kravet för en ny byggnad.

Sammanfattning om energideklarationer

Energideklarationer är viktiga av flera skäl, förutom att det är ett lagkrav.

En energideklaration är ett viktigt verktyg för att främja energimedvetenhet och hållbarhet. Genom att tillhandahålla information om energiprestanda och rekommenderade åtgärder kan energideklarationer hjälpa fastighetsägare att förbättra energieffektiviteten och minska driftskostnaderna för sina fastigheter. För samhället som helhet kan energideklarationer bidra till minskad klimatpåverkan och en mer hållbar användning av resurser. För att förstå och tolka en energideklaration är det viktigt att vara medveten om begrepp som energiklass och energianvändning per kvadratmeter. Genom att använda denna kunskap kan vi sträva mot en mer energieffektiv och hållbar framtid.

Fastighetsägaren ansvarar för att en energideklaration upprättas

Fastighetsägare, oavsett om de äger en bostadsbyggnad eller en kommersiell fastighet, behöver anlita en certifierad energiexpert för att upprätta en energideklaration. Detta inkluderar privatpersoner, företag, institutioner och organisationer som äger eller förvaltar fastigheter. Energideklarationen ger fastighetsägaren en översikt över byggnadens energiprestanda och hjälper till att identifiera möjligheter till energibesparingar. Några få undantag finns, exempelvis privata villor som inte skall säljas.

Några viktiga skäl för att upprätta energideklarationer

Främja energieffektivitet: Energideklarationer hjälper till att identifiera områden där energiförbrukningen kan minskas och energieffektiviteten kan förbättras. Genom att tillhandahålla rekommendationer för energibesparande åtgärder uppmuntrar energideklarationen fastighetsägare att vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen.
Kostnadsbesparingar: Genom att förbättra energieffektiviteten kan fastighetsägare minska driftskostnaderna på lång sikt. Deklarationen ger insikt i vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå dessa besparingar och gör det möjligt för fastighetsägare att fatta välgrundade beslut om investeringar i energieffektivitet.
Hållbarhet och miljöpåverkan: Genom att minska energiförbrukningen och använda energin mer effektivt bidrar deklarationer till att minska den totala miljöpåverkan och bekämpa klimatförändringar. Energideklarationer skall också främja användningen av förnybara energikällor och energibesparande tekniker, vilket leder till en mer hållbar byggsektor.

Sammanfattningsvis är det fastighetsägarens ansvar att det upprättas en energideklaration för sin byggnad. Detta krav syftar som sagt till att främja energimedvetenhet, energieffektivitet och hållbarhet inom fastighetssektorn. Genom att tillhandahålla information om energiprestanda och rekommenderade åtgärder hjälper deklarationer såväl fastighetsägare, köpare och hyresgäster att fatta välgrundade beslut och främjar en mer energieffektiv och hållbar framtid. Boverket är tillsynsmyndighet och har mer information. Läs här.

Är du intresserad? Kontakta oss

Be om offert Våra kontaktuppgifter