OVK-besiktning i Göteborg, Stockholm, Malmö & andra orter

Säkerställ att ventilationen fungerar med regelbunden OVK-besiktning.

Hem » Energitjänster » OVK-besiktning

Certifierade OVK-besiktningsmän

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Vid en OVK-besiktning, det vill säga en obligatorisk ventilationskontroll,  kontrolleras ventilationssystem för att säkerställa ett bra inomhusklimat och att luftflödena är korrekta utifrån behov i byggnaden. Som fastighetsägare är du skyldig att se till att det genomförs en obligatorisk ventilationskontroll regelbundet. Behöver ni en OVK-besiktning är ni varmt välkomna att skicka en offertförfrågan så hjälper vi er.

Varför behövs obligatorisk ventilationskontroll?

Alla byggnader utom en- och tvåfamiljshus ska enligt lag göra regelbunden OVK. Målet med obligatorisk ventilationskontroll är att säkerställa ventilationssystems funktion, att luftflöden är tillräckligt starka och blåser åt rätt håll. Besiktningsmannen har ett flertal mätinstrument och verktyg till sin hjälp för att utföra en korrekt och noggrann OVK-besiktning.

Den obligatoriska ventilationskontrollen bidrar till energieffektivisering

OVK ökar förutsättningarna för ett bra inomhusklimat och visar att ventilationen fungerar. Väl på plats ska besiktningsmannen ge er som fastighetsägare förslag på åtgärder som syftar till energieffektivisering.

OVK bidrar till att det nationella miljökvalitetsmålet uppnås

OVK-besiktningen är också en viktig faktor som bidrar till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö”. Bland annat får människor inte utsättas för höga ljudnivåer, radonhalter eller skadliga luftföroreningar.

Flödesmätning vid en OVK-besiktning

Hur ofta ska obligatorisk ventilationskontroll genomföras?

Är ventilationssystemet nyinstallerat ska den första obligatoriska ventilationskontrollen utföras antingen innan de boende flyttar in eller innan företagsverksamheten startar. Normalt krävs att en OVK-besiktning har genomförts för att få slutintyget från kommunen när byggnaden är färdigbyggd.

För de flesta byggnader ska OVK-besiktning utföras med regelbundna intervall vart tredje eller vart sjätte år, beroende på byggnad och typ av ventilationssystem. Dock behövs inte återkommande OVK-besiktning för en- och tvåbostadshus.

Nedan ser ni de olika typerna av ventilationssystem som avgör vilket intervall som är aktuellt:

 • S-ventilation = Självdragsventilation
 • F-ventilation = Frånluftsventilation (fläktstyrt frånluftsflöde)
 • FT-ventilation = Från- och tilluftsventilation (fläktstyrt från- och tilluftsflöde)
 • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
 • FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning
Byggnader & typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation.6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Hur utförs en OVK-besiktning?

Under OVK-besiktning kontrolleras följande saker:

 • Att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som riskerar att spridas i byggnaden.
 • Att det finns lättillgängliga skötselanvisningar och instruktioner för ventilationssystemet.
 • Att ventilationssystemet fungerar som avsett. Se plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 2§.

Dessutom ska följande saker kontrolleras under den första OVK-besiktningen:

 • Att funktion och egenskaper hos ventilationssystemet stämmer överens med rådande regler och föreskrifter. Se plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 2§.

Följande saker ska kontrolleras under återkommande OVK-besiktningar

 • Att funktion och egenskaper hos ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter och regler som gällde när systemet installerades och sattes i bruk.
 • Undersöka åtgärder som kan vidtas som bidrar till energieffektivisering i ventilationssystemet, samtidigt som ett bra inomhusklimat bibehålls.

Därefter är det upp till byggnadens ägare att avgöra huruvida OVK-besiktningsmannens förslag till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Se plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 3§.

Att tänka på vid OVK

OVK-besiktningsmannen skickar besiktningsprotokollet till kommunen.

Efter varje besiktning skriver OVK-besiktningsmannen ett protokoll som tydligt visar resultatet av OVK-besiktningen. Det är i protokollet som besiktningsmannen påtalar eventuella fel och brister samt undertecknar det. Ett exemplar skickas över till byggnadens ägare men även till kommunens byggnadsnämnd. Se Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 4-5§.

Byggnadens ägare ska sätta upp intyget synligt på plats i byggnaden.

OVK-besiktningsmannen utfärdar ett intyg som påvisar att besiktningen har utförts. Informationen som intyget ska innehålla är besiktningsdatumet, resultatet samt datum för nästkommande OVK-besiktning. Byggnadens ägare måste sätta upp intyget på synlig plats i byggnaden. Se Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 5-6§.

Byggnadens ägare måste åtgärda fel och brister omgående

Ansvaret ligger hos byggnadens ägare att åtgärda fel och brister som upptäcks i samband med besiktning omgående, men även mellan besiktningstillfällen, för att kraven på ventilationssystemet ska uppfyllas. Dessutom ska deras huvudsakliga tekniska egenskaper bevaras, enligt bygglagsstiftningen. Se Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 14 §.

Kontroll och tillsyn ansvarar kommunen för

Kommunens byggnadsnämnd ansvarar för att se till att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Skulle ägaren inte genomföra OVK, har byggnadsnämnden befogenheten att förelägga ägaren att genomföra OVK-besiktningen. Skulle besiktningsprotokollet från OVK påvisa att kraven på funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden även förelägga ägaren att åtgärda de påvisade bristerna. Se Plan- och byggförordning (2011:338) 8 kap 2 §.

Är du intresserad? Kontakta oss

Be om offert Våra kontaktuppgifter