Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

Boverket har inkommit med förslag om deras föreskrifter gällande allmänna råd om energdeklarationer för byggnader vilket kan komma att påverka fastigheters energiklassning framgent.

En omarbetning pågår av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (EPBD). Förslag på ändringar har presenterats av EU-kommissionen, EU-parlamentet och Europeiska unionens råd där förhandlingar just nu pågår mellan parterna. En stor del av förslagen innehåller nya energiprestandakrav gentemot befintliga byggnader. Kraven kan komma att baseras på den energiklassning som medlemsstaterna har vid direktivets ikraftträdande.

Boverket meddelar:

“Om EPBD ställer energiprestandakrav på befintliga byggnader som är baserade på medlemsstaternas energiklassning vid direktivets ikraftträdande föreslår Boverket att skalan för energiklassningen ändras enligt följande:

• Klass A ska motsvara, eller vara bättre än, nuvarande krav på högsta tilllåtna primärenergital vid uppförande av nya byggnader.

• Nuvarande klass G ska förbli oförändrad, det vill säga klass G ska omfatta samma andel byggnader som enligt nuvarande energiklassning.

• Intervallen avseende energiprestanda för klasserna B till och med F ska fördelas med en jämn bandbredd, det vill säga att intervallen för varje klass från B till och med F ska vara lika stora avseende energiprestanda”

Läs hela utlåtandet och syftet till förslaget i Boverkets remiss.

Är du intresserad? Kontakta oss

Be om offert Våra kontaktuppgifter